Adatvédelmi Tájékoztató

Kovácsné Házas Margit e. v.
székhelye
: 5400 Mezőtúr, Semmelweis u. 27.
adószám: 79321839-1-36 nyilvántartási szám: 50811506

telefonszám: +36 20 459 2626
e-mail: hazasm@hazasmargit.hu
honlap: www.hazasmargit.hu
Adatkezelő 

Kovácsné Házas Margit mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Kovácsné Házas Margit tiszteletben tartja a Kliensei személyhez fűződő jogait, ezért ismerteti az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely web-oldalán elektronikusan, illetve székhelyén papíralapon is elérhető.

Jelen Tájékoztató általános eligazítást ad a Kovácsné Házas Margit által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről.

Személyes adatokat Kovácsné Házas Margit előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizennyolc éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Kovácsné Házas Margit tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Kovácsné Házas Margittal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

1.Fogalmak

1.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

1.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail-címe, melynek célja a kapcsolattartás.

1.3. Különleges adat:  testi-lelki egészségi állapotra vonatkozó és születési adatok.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása – Nyilatkozat -,  amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.6. Adatkezelés:  az adatokon végzett bármely művelet gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása és megsemmisítése.

 

2. Az adatkezelés céljai

2.1. Felnőttképzés

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a kapcsolattartás, illetve a szolgáltatás nyújtásának biztosítása. A jelen pontban foglalt személyes adatokat Kovácsné Házas Margit a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

A Nyilatkozat aláírásával és átadásával a kliens hozzájárul ahhoz, hogy a Nyilatkozaton feltüntetett személyes adatait Kovácsné Házas Margit  kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szükséges ideig kezelje, illetve archiválja.

2.2. Hírlevél

Kovácsné Házas Margit hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre a www.hazasmargit.hu  honlapon, e-mailben, papír alapon, Facebookon vagy más módon történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá azzal, hogy részére Kovácsné Házas Margit az általa megadott e-mail címre, illetve Facebook elérhetőségre elektronikus hírlevelet küldjön.

Kovácsné Házas Margit addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján, vagy a hazasm@hazasmargit.hu  e-mail címre küldött vagy a Kovácsné Házas Margit  postacímére 5400 Mezőtúr, Semmelweis u. 27. küldött lemondási kérelem útján.

2.3. A Facebook oldal

A Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érdeklődő az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő hírfolyamokat.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

 

3. Adatbiztonság

Kovácsné Házas Margit a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki.

 

4. Jogorvoslat

4.1. Törlés és zárolás, tiltakozás 

A személyes adat törlése és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Info.tv. 17. § – 21.§- ban foglaltak irányadóak.

4.2. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Info.tv. 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első 2:51. § – 2:54. § foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

4.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha Kovácsné Házas Margit az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, sérelemdíj követelhető, de mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 

HÍRLEVÉL

Hogyan élvezhetnéd jobban az élet ajándékát? Iratkozz fel hírlevelemre, hogy megoszthassam veled egy boldogabb élet titkait!

         
E-mail cím:*             

HÍRLEVÉL

Hogyan élvezhetnéd jobban az élet ajándékát? Iratkozz fel hírlevelemre, hogy megoszthassam veled egy boldogabb élet titkait!